عنوان: تعمیر دائمی محکمه بین‌المللی جزایی درلاهه، هالند.

عنوان: تعمیر دائمی محکمه بین‌المللی جزایی درلاهه، هالند.  

 © 2018 Marina Riera/Human Rights Watch